رديف

نام پروژه

شرح مختصر

ابعاد پروژه

مدت

 انجام

11

طراحي و پياده سازي سيسستم بيمه گري بيمه روستائيان و  عشاير در كل كشور و انتقال كليه داده ها به ستاد مركزي (صندوق بيمه روستائيان و عشاير ) ،‌ كنترل همپوشاني ها در ستاد مركزي ،تهيه گزارشات جامع مورد نياز سازمان ها ي طرف قرارداد  بصورت  ON LINE

طراحي و پياده سازي سيسستم بيمه گري بيمه روستائيان و  عشاير در كل كشور و انتقال كليه داده ها به ستاد مركزي (صندوق بيمه روستائيان و عشاير ) ،‌ كنترل همپوشاني ها در ستاد مركزي ،تهيه گزارشات جامع مورد نياز سازمان ها ي طرف قرارداد  بصورت  ON LINE

كشوري

11/07/84

12ماه

12

نرم افزار HIS و PHIS و HMIS

 

نرم افزار HIS و PHIS و HMIS

استاني

12 ماه

22/08/86

13

نرم افزار سيستم مالي و اداري  ،‌حسابداري  ، خزانه داري ،‌ بودجه ‌حقوق ودستمزد ، ‌اموال و دارائي هاي ثابت ،‌انبارداري ،‌تداركات و سفارشات داخلي ، اتوماسيون اداري و دبيرخانه

نرم افزار سيستم مالي و اداري  ،‌حسابداري  ، خزانه داري ،‌ بودجه ‌حقوق ودستمزد ، ‌اموال و دارائي هاي ثابت ،‌انبارداري ،‌تداركات و سفارشات داخلي ، اتوماسيون اداري و دبيرخانه

استاني

12 ماه

04/07/85

14

نرم افزار سيستم مالي و اداري  ،‌حسابداري  ، خزانه داري ،‌ بودجه ‌حقوق ودستمزد ، ‌اموال و دارائي هاي ثابت ،‌انبارداري ،‌تداركات و سفارشات داخلي ، اتوماسيون اداري و دبيرخانه

و سيستم جامع HIS

نرم افزار سيستم مالي و اداري  ،‌حسابداري  ، خزانه داري ،‌ بودجه ‌حقوق ودستمزد ، ‌اموال و دارائي هاي ثابت ،‌انبارداري ،‌تداركات و سفارشات داخلي ، اتوماسيون اداري و دبيرخانه

و سيستم جامع HIS

استاني

18 ماه

4/5/86

15

پشتيباني نرم افزارهاي اسناد پزشکي سطح 1 و 2و 3 اسناد سرپايي و سطح 1و2 اسناد بستري

پشتيباني نرم افزارهاي اسناد پزشکي سطح 1 و 2و 3 اسناد سرپايي و سطح 1و2 اسناد بستري

استاني

01/10/87

تا كنون

16

پرونده سلامت کليه بيمه شدگان و پزشکان کشور با قابليت اتصال به انواع پردازشگرها و کليه اسناد پزشکي و نرم افزار جامع بيمه گري

پرونده سلامت کليه بيمه شدگان و پزشکان کشور با قابليت اتصال به انواع پردازشگرها و کليه اسناد پزشکي و نرم افزار جامع بيمه گري

كشوري

1386تاكنون

17

ثبت نسخ داروخانه ، با قابليت تهيه ديسکت برای سازمانهای
بيمه گر کشور

ثبت نسخ داروخانه ، با قابليت تهيه ديسکت برای سازمانهای
بيمه گر کشور

نرم افزارهاي كاربردي

1383تا کنون

18

ثبت نسخ خدمات مراکز تصوير برداري تصويربرداری با قابليت تهيه ديسکت برای سازمانهای بيمه گر کشور

ثبت نسخ خدمات مراکز تصوير برداري تصويربرداری با قابليت تهيه ديسکت برای سازمانهای بيمه گر کشور

نرم افزارهاي كاربردي

1385تا كنون

 

صفحه قبل