رديف

نام پروژه

شرح مختصر

ابعاد پروژه

تاريخ اتمام  تاريخ شروع

11

نرم افزار پردازشگر  اسناد پزشكي اداره كل بيمه خدمات درماني استان تهران

پذيرش و رسيدگي اسناد كليه موسسات ( داروخانه – آزمايشگاه – راديولوژي و سونوگرافي – درمانگاه – پزشكان- بيمارستانها – فيزيوتراپي و ...)

استاني

تاكنون84

12

سيستم نظام جامع حوزه سلامت HIS

نرم افزار

HIS و PHIS و HMISوCHISوSHIS

استاني

تاکنون88

13

سيستم نظام جامع حوزه سلامت HIS

نرم افزار

HIS و PHIS و HMISوCHISوSHIS

استاني

تاکنون88

14

سيستم نظام جامع حوزه سلامت HIS

نرم افزار

HIS و PHIS و HMISوCHISوSHIS

استاني

تاکنون87

  15

قرارداد توليد و توسعه سيستم جامع خدمات حمايتی و درمانی کميته امداد امام خميني(ره)

نرم افزار پذيرش – طرح اکرام – بيمه اجتماعي –کمک معيشت – جهيزيه – وام قرض الحسنه – مسکن – اشتغال و خودکفايي – خدمات فرهنگي – خد مات بهداشتي درمانی و اسناد پزشکي – خدمات حمايتي خاص – حوادث غير مترقبه

کشوری

89

 

صفحه قبلی